1-KOMPRESÖR:Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motordur.Bir ana birde yardımcı sargıs vardır.Yardımcı sargı direnci her zaman ana sargı direncinden daha büyüktür.Kompresörü! kalkışı sırasında ana sargıdan , normalde çekilen akımın 8-10 katı fazla akım çekilir. Bı durumda röle bobininde oluşan mağnetik alanın etkisiyle röle kontakları kapanarak yardımc sargıyı devreye sokar. Yardımcı sargının oluşturduğu mağnetik alanın etkisiyle kompresö kalkışını yapar.Bu arada çekilen fazla akım normal değerine düşer.Röle bobininde oluşaı manyetik alan nüveyi yukarıda tutamaz.röie kontakları açıl ir. Yardımcı sargı devredeı çıkar.Kompresör ana sargı üzerinde oluşan mağnetik alanın etkisiyle çalışmaya devam eder.

2-RÖLE:Akım rölesi kullanılmıştır.Kompresör devresini röle bobini üzerinden tamamlar.An. sargı üzerinden ilk anda (demeraj)çekilen akımın röle bobininde oluşturduğu mağnetik alann etkisiyle kontakları kapanır.Yardımcı sargı devreye girer.Kompresör kalkışını yaptıktan sonr. akım normal değerine düşer.Röle bobininde oluşan mağnetik alan nüveyi çekemez .Nüv aşağıya düşerek kontaklar açılır.Yardımcı sargı devreden çıkar.Röle arızalarında aşağıda* durumlarla karşılaşılır. a-Röle bobini kopuksa kompresör çalışmaz

b-Röle kontakları yapışıksa yardımcı sargı sürekli devrede kalır.Termik açmazsa yardımcı sarç yanar.

c-Röle kontakları oksitli ise yardımcı sargı devreye giremez.Termik açmazsa ana sargı yanar.

3-TERMİK:Kompresörün koruyucu elamanıdır.Kompresör aşırı akım çektiğinde termi rezistansı kızararak bimetali ısıtır ve kontaklar açılır.Kompresörün akımı kesilir.Termi kontakları açıldıktan bir süre sonra bimetal soğuyarak kontakları kapatır ve kompresörün tekrs çalışmasını sağlar.Demeraj akımlarında termik atmaz çünkü termik rezistansının kızarma süres komprasörün kalkış süresinden daha uzundur.Termik arazalarında aşağıdaki durumlar! karşılaşılır.
jzama aszsayısı düşük malzeme f uzama <aısay;Si büyük maiz.
a-Termik rezistansı kopuksa kompresör çalışmaz.

b-Termik kontakları oksitli ise kompresör çalışmaz.

c-Termik kontakları yapışık ise kompresör aşırı akım çeker ve yanar.

TERMİK TİPLERİ                        TEXAS                                     AMP

B4020                                      MRP 77 AMN 34                 T 0040/01

B403Q                                     MRP 77 HL 34M                 T 41AC/01

B4040                                      MRP 63 HX 3001                T 0504/01

B4080                                      MRP 63 HX 3001                T 0504/01

4-TERMOSTAT:Gövde içi sıcaklığına bağlı olarak kompresörü devreye sokup çıkarır.6-kontağı kapalı konumu haricinde sürekli kapalı kalır.3-4 kontağı körük kontrolünd çalışır.Soğutucu bölme sıcaklığı tesmostatla ayarlanan sıcaklıktan daha yüksekse körü şişerek kontaklarını kapatır ve komprasörün çalışarak soğutma yapılmasımı sağlar.Soğutuc bölmede istenilin soğukluk elde edildiğinde bulp duyarlanarak körüğün büzülmesini sağlc böylece kontaklar açılır,komprasör devre dışı kalır ve soğutma durur.

TERMOSTAT TİPLER!

DANFOSS

RANCO

THOMSON

B4020                                   B-6238

B4030 B4040 B4080

K59-P3117 K59-P1678

5-BULP ISITICISI:Kompresör devreden çıktığında devreye girer Bulp içerisindeki gazın ortar sıcaklığı ile uygun bir şekilde çalışmasını sağlar.

6-TAVAN ISITICIShAlt bölmenin tavanındaki terlemeyi önlemek için konulmuş düşük güçlü b ısıtıcıdır.Kapının açılmasıyla içeriye giren sıcak ve nemli hava tavanda yoğuşarak teriemey neden olur.Bu nedenle komprasör devreden çıktıktan sonra tavan ısıtıcısı çalışarak tavanı ısıtılmasını sağlanır ve terleme olayı engellenir.Kuyruk evaporator ısıtıcısı ile seri bağlıdır.

7-KUYRÜK EVAPORATOR ISITICISI:Kompresör devreden çıktığında devreye girerek kuyru evaporatöründeki karlanmayı eritir.Düşük güçte bir ısıtıcıdır.Tavan ısıtıcısı ile seri bağlıdır. 8-FAN:Gövde içi fanı soğutucu bölmede zorunlu hava sürkilasyonu yaratarak homojen b soğutma elde edilmesini sağlar.Ayrıca kapı açıldığında içeriye giren nemli havanın tavand yoğuşmadan evaporator üstünden geçirilmesini sağlayarak terleme sorunlannında oEuşmasn engeller.Alt kapı açıldığında devreden çıkar.Kompresör ile birlikte çalışıp,durur.Sadece 4080T ‘de vardır.

9-YEŞİL İKAZ LAMBASI’.Buzdolabının fişi pirize takılı olduğu sürece yanar.

10-TURUNCU İKAZ LAM BASI :Termostatın çıkış ucuna bağlıdır. Kompresörle birlikte devre>

girer ve çıkar.